kettő per kettő
kettő per kettő
Illustration for article titled Mi az a CiHa?

A Cigány Hallgatók Hálózata aktivistáitól kaptuk az alábbi posztot.

A Cigány Hallgatók Hálózata (CiHa) a Hallgatói Hálózat (HaHa) egy sejtje. Azzal a céllal alakult meg, hogy képviselje a köz-és felsőoktatásban az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az integráció elvét. Ezekkel a célkitűzésekkel összhangban a CiHa cigány és nem cigány hallgatók együttműködéséből létrejött sokszínű, heterogén civil szerveződés. Ez lehetővé teszi, hogy párbeszéd alakuljon ki, és mindkét fél álláspontja megjelenjen.

Advertisement

Azt tapasztaljuk, hogy a cigány tanulókat nagy arányban éri hátrányos megkülönböztetés mind társadalmi helyzetük, mind származásuk miatt. Kardinális kérdésnek tartjuk, hogy felhívjuk erre a figyelmet és előmozdítsunk egy olyan folyamatot, ami ezzel szembemegy. Azt szeretnénk, hogy mindenki ugyanolyan esélyekkel induljon az oktatás területén. A HaHában eddig háttérbe szorult ezeknek a konkrét céloknak a megvalósítása, ez a hiány hívta életre a CiHát.
A CiHa altivistái magukénak érzik a Hallatói Hálózat szellemiségét.

A CiHa tevékenységében származástól függetlenül bármely közép-, vagy felsőfokú oktatásban tanuló személy részt vehet, aki azonosul az értékeinkkel és azokat egy demokratikus, önszerveződő közösségben szeretné érvényre juttatni.

A CiHa aktivistái nem tekintik magukat szakértőnek az oktatás területén. Meggyőződésünk, hogy egy igazságos és minőségi oktatási rendszer létrehozása érdekében az érintetteknek is ki kell fejtenük véleményüket, és meg kell találniuk a megfelelő formát, hogy véleményüknek érvényt is szerezzenek. Ezért a CiHában részt vevők érintettségi alapon szerveződnek. Az oktatás ügyében való 'érintettség'-et nem lehetséges szűken érteni, a magyar oktatási rendszer minősége a társadalomminden csoportjára kihat, társadalmi helyzettől és származástól függetlenül.

A CiHában különösen fontosnak tartjuk, hogy döntéseink meghozása során minden vélemény egyenlő súlyt kapjon - nemtől, származástól, társadalmi helyzettől és egyéb körülményektől függetlenül.

A CiHa egyik legfontosabb vállalása, hogy a hallgatói önszerveződések közegében hangsúlyosan megjelenítse az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elvét, valamint ráirányítsa a figyelmet az integrációs törekvések fontosságára. Fontosnak tartjuk viszont, hogy a CiHa részt vállaljon az oktatást érintő egyéb folyamatok alakításában is.

- országos háló kialakítására törekszünk

- az álláspontok kialakításánál és az akciók tervezésénél a felvetődő szempontok lehető legszélesebb skáláját igyekszünk figyelembe venni

- szakmai felkészültségre, az aktuális ügyekben való jártasságra törekszünk

- igyekszünk a tájékozódást segíteni, különböző kommunikációs csatornákon keresztül is.

Share This Story

Get our newsletter